ר


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • ריבית
ריבית זהו מחיר הכסף הניתן על ידי הבנק או כל גורם אחר ללווה,
ישנם סוגים רבים של ריביות, ישנם ריביות משתנות, וישנם קבועות, גובה הריביות משתנה בהתאם לאופי ההלוואה ולמסלול שבו נלקחה ההלוואה, ומושפעת גם מריבית בנק ישראל, ריבית בנק ישראל נקבעת בכל יום שני האחרון של אותו חודש,
ישנה ריבית יומית, חודשית, ושנתית, הריבית הנפוצה ביותר היא ריבית שנתית.
 
  • ריבית אפקטיבית - ריבית מתואמת
ריבית אפקטיבית זוהי הריבית המשולמת בפועל על כל משכנתא אשר נלקחת. ריבית אפקטיבית נקראת גם ריבית מתואמת שזהו התשלום בפועל המשולם על ההלוואה. הריבית כוללת בתוכה מרכיבים נוספים כמו עמלת פירעון מוקדם, ריבית דריבית וכל ההוצאות הנוספות. אם הריבית היא ריבית שנתית וההלוואה נפרעת לפני מועד סיומה, הריבית האפקטיבית תהיה זהה לריבית השנתית המשולמת אך אם התשלום הוא פחות משנה, הריבית מתואמת תהיה גבוה יותר מהריבית אשר משולמת ורשומה במסמכי ההלוואה. חשוב לבדוק את התשלום הכולל של המשכנתא ולא רק את הריבית אשר רשומה במסמכי ההלוואה.
 
  • ריבית נומינאלית - ריבית נקובה - ריבית חוזית
ריבית נומינלית זוהי הריבית הרשומה במסמכי משכנתא ולא כוללת בתוכה את כל העלויות הנלוות של המשכנתא. הריבית נקראת גם ריבית חוזית או ריבית נקובה מכיוון שהיא רשומה בחוזה ההלוואה ונקובה באופן של ריבית. ריבית נומינלית לרוב היא ריבית שנתית ומחולקת בלוחות סילוקין שונות על פי לוח שפיצר או לוח סילוקין אחר. ריבית נקובה למעשה, מחושבת באופן שנתי אך מחולקת ל-12 חודשים. הריבית לא כוללת בתוכה את העלויות הנלוות ואת ההצמדה למדד המחירים לצרכן או למדד אחר כמו שער החליפין (דולר, אירו, פרנק  שווצרי, יין יפני) ואת הצמדותיו
  • ריבית דריבית -  ריבית מצטברת
ריבית דריבית זוהי ריבית מצטברת על משכנתא אשר לא נפרעה עקב לקיחת לוח סילוקין בלון או בגרייס חלקי או מלא. הריבית המצטברת נקראת ריבית דריבית. הריבית מחושבת לא רק על הקרן, אלא גם על הריבית שנצברה במהלך תקופת ההלוואה. ריבית דריבית מחושבת למעשה כל עוד לא  מבצעים פירעון מוקדם של המשכנתא וכל עוד מחזיקים בהלוואה. במידה ופורעים אתה משכנתא לפני מועדה, לא תשולם כל הריבית דריבית לאורך כל תקופת ההלוואה, אלא חישוב הריבית יתבצע רק עד למועד פירעון המשכנתא. במידה והמשכנתא ניפרעת בצורה של לוח סילוקין שפיצר, לא יתקיים מצב של ריבית דריבית.
  • ריבית פיגורים
ריבית פיגורים זוהי הריבית המשולמת בגין כל תשלום משכנתא אשר לא שולם. הריבית מחושבת לפי ריבית החשב הכללי אשר מפורסמת וידועה לכלל הציבור. ריבית החשב הכללי מחושבת לפי ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים בתוספת מרווח של 6.5%. הריבית היא ריבית שנתית ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן. ריבית פיגורים יכולה להשתנות בהתאם שינוי הריבית על ידי בנק ישראל ועל ידי נגיד בנק ישראל.
  • ריבית ריאלית
ריבית ריאלית היא - הריבית נומינלית בניכוי עליית המדד. הריבית הריאלית מודדת בכמה עלה כוח הקנייה שלנו בפועל לאור עליית המחירים במשק, כלומר נלקחת בחשבון שחיקת ערך הכסף כתוצאה מעליית האינפלציה.
 
  • רשם המשכונות
רשם המשכונות מנהל את מאגר המשכונות. מאגר המידע כולל הודעות רישום משכון, הודעות על שינוי פרטי המשכון, הודעות על ביטול משכון ועל הארכתו, לרבות פרטים לגבי הנושה, החייב והנכס הממושכן.
בהתאם לחוק המשכון, תשכ"ז-1967  (להלן - "חוק המשכון"), כל פעולה המוגדרת כמשכון צריכה להירשם ברשם המשכונות, על מנת להבטיח את זכויות הנושה בנכס ובכדי לאפשר לצד ג' לעיין ולבדוק האם נכס כלשהו ממושכן,
בתהליך משכנתא ידרוש הבנק לרשום שעבוד לטובתו על הנכס ברשם המשכונות,
עלות רישום משכון ברשם המשכונות היא 190 ₪
עלות עיון ברשם המשכונות היא 31 ₪ 
ר