מ


משכנתא יועצים אנשי מקצוע בצד שלך

  • מדד המחירים לצרכן 
מדד המחירים לצרכן בוחן את תנודות יוקר המחיה בישראל,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בוחנת כל חודש את מחירי מוצרי היסוד שאנו צורכים כגון דלק, פירות וירקות, ביגוד, תחבורה ציבורית, ועוד במידה וחלק ממוצרים אלו התייקרו ומחירם של חלק מהמוצרים לא ירד באופן משמעותי כדי לאזן את עליית המחירים, יעלה המדד באותו חודש בהתאם להתייקרות במוצרים אלו,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת בכל 15 לחודש את גובה המדד,
ישנם מסלולי משכנתא צמודים למדד המחירים לצרכן וישנם מסלולים שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן,
במסלולים הצמודים למדד בדרך כלל ניתן יהיה לקבל ריבית יותר נמוכה, אבל יש לקחת בחשבון את הפרשי ההצמדה, ממוצע המדד ב 20 שנה האחרונות עומד על בין 2.5% ל3% בשנה, המדד יכול לטפס כמובן גם לאחוזים גבוהים יותר ובהתאם למדד יגדלו ההחזרים החודשיים של נוטלי משכנתאות במסלולים צמודי מדד.
 
  • מס שבח
מס שבח הוא מס המוטל על מוכר דירה או זכות במקרקעין,
מס שבח יחול במקרה שהנכס נמכר במחיר גבוה יותר ממחיר קנייתו, גובה המס משתנה ומתעדכן מעת לעת, כרגע עומד גובה מס שבח על 25% מהשבח, השבח מחושב על פ יההפרש בין מחיר קניית הדירה למחיר שבו נמכרה הדירה, בניכוי הוצאות מוכרות כגון, שיפוץ , תיווך ,עורך דין, תשלום מס רכישה, ועוד.
בדירת מגורים יחידה ישנו פטור ממס שבח במכירת דירה שנמכרה בפחות מסך של 4,496,000 ש"ח,
 גם רוכשי דירה חליפית, שמשמעותה שעדיין לא מכרו את דירתם וכבר רכשו דירה נוספת, אך בכוונתם למכור את דירתם הראשונה(משפרי דיור) בתוך 18 חודשים יזכו לפטור ממס שבח, ולא יחשבו כרוכשי דירה נוספת, במידה ואכן ימכרו את דירתם הקודמת בתוך 18 חודש,
מוכר דירה שהינו בעלים של חלק מדירה נוספת (שותפות ירושה), במידה וחלקו של המוכר בדירה הנוספת אינו עולה על 1/3 יוגדר עדיין כבעלי דירה יחידה ויזכה לפטור ממס שבח במידה ויעמוד בשאר הקריטריונים שנביא להלן,  
 
לקבלת פטור ממס שבח  ישנם כמה פרמטרים נדרשים
1.    הדירההנמכרת חייבת להיות דירתו היחידה של המוכר בישראל.
2.    המוכר הינו בעל הזכות בדירה במהלך 18 החודשים שקדמו למועד בו הוגדרה הדירה דירת מגורים, שהוא ממועד קבלת טופס  4  (הוראה זו נועדה למנוע פטור ממס שבח מרוכשי דירה בבניה שמיד בסיום הבניה מציעים את הדירה למכירה)
3.    המוכר לא מכר דירת מגורים בפטור ממס שבח לפי סעיף זה במשך 18 החודשים שקדמו למכירת הדירה.
4.    הדירה הנמכרת לא היתה בשכירות מוגנת.
נתונים אלו עדכניים ל 10/01/2016
גובה המס והפטורים משתנים ומתעדכנים מעת לעת וטרם ביצוע עסקה יש להיוועץ בעורך דין  המתמחה בתחום.
 
מס רכישה
מסרכישה הינו מס המוטל על רוכשי דירות או זכות במקרקעין,
גובה המס משתנה מעת לעת, וכן משתנה בהתאם לאופי ושווי העסקה,  
בדירת מגורים יחידה ישנו פטור ממס רכישה עד לסכום של 1,568,800 ₪,
ברכישת דירה מעבר לסכום זה תשלום המס מחושב באופן הדרגתי , להלן טבלה המפרטת את גובה המס בהתאם לגובה העסקה,
 
סכוםה עסקה גובה המס באחוזים גובה המס בש"ח
עד1,568,800 ש"ח 0%    0
מעל1,568,800 ש"ח ועד 1,860,790 ש"ח     3.5% 10,219 ₪
מעל1,860,790 ש"ח ועד 4,800,605 ש"ח     5%    146,990 ₪
מעל4,800,605 ש"ח ועד 16,002,015 ש"ח   8%    896,812 ₪
מעל16,002,015 ש"ח     10%  תלוי בגובה העסקה
 
מדרגות מס רכישה על דירה שאיננה דירת מגורים יחידה כהגדרתה לעיל, הינם כדלהלן,
על חלק השווי שעד סך של 4,800,605  ₪ יעמוד שיעור המס על 8%
על חלק השווי מעל  סך של 4,800,605 ₪ יעמוד שיעור המס על 10%
 
 גובה מס רכישה לעולה חדש
 
בעסקה עד  לסך של  1,700,220 ₪ -  0.5%
בעסקה מעל לסך של  1,700,220 ₪  -  5%
 
 
נתונים אלו עדכניים ל 10/01/2016
גובה המס והפטורים משתנים ומתעדכנים מעת לעת וטרם ביצוע עסקה יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום.
 

מ